Práve sa nachádzate: Úvod > O nakupovaní > Postup pri reklamácii

 

POSTUP PRI REKLAMÁCII PRE FYZICKÉ OSOBY

Pokazil sa Vám výrobok, ktorý ste zakúpili na gamersgear.cz? Vieme, že toto je tá menej príjemná časť uživania Vášho tovaru a preto sme pre Vás pripravili tento obsah na ktorom nájdete všetky potrebné informácie pre čo najrýchlejšie vyriešenie Vašej reklamácie.

1. krok - Nájdite si autorizované servisné stredisko vo Vašom okolí:

2. krok - Kontakt servisného strediska

Servisné stredisko, ktoré ste práve vyhľadali, je autorizovaným partnerom výrobcu Vášho výrobku. Zároveň je jediný subjekt, ktorý dokáže odborne posúdiť a následne odstrániť závadu.

Aké doklady potrebujem na uplatnenie reklamácie?

U veľkých výrobkov ako sú napr. práčky a chladničky, sa obvykle pracovník autorizovaného sernisného strediska po dohode dostaví do Vášho bydliska, táto skutočnosť je priamo závislá od zmluvných servisov jednotlivých značiek. Návštevu v mieste bydliska neposkytujú automaticky všetky autorizované servisné strediská. U menších spontrebičov typu fén, MW rúra alebo DVD prehrávač je nutné výrobok doručiť na adresu servisného strediska.

3. krok - Riešenie a ukončenie Vašej reklamácie

Podľa zákona má servis na posúdenie a opravu výrobku 30 kalendárnych dní.
V tejto lehote Vám výrobok zadarmo, v rámci záručnej opravy, opraví alebo vystaví návrh na dobropis (v prípade neopraviteľnosti výrobku). V tomto prípade nám, prosím, originál návrhu na dobropis zašlite na naše reklamačné oddelenie, ktoré Vám obratom navrhne riešenie.

4. krok - Riešenie Vašej reklamácie, ak sa vo výbere nenachádza Vami požadovaná značka/výrobca

V tomto prípade uprednostňujeme riešenie Vašej reklamácie prostredníctvom predajcu. Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup:

1.) Pošlite e-mail na mailovú adresu: reklamace@gamersgear.cz, kde uvediete:

a.) typ výrobku
b.) jeho výrobné číslo
c.) číslo predajného dokladu
d.) popis závady

2.) Do 24 hodín (pracovné dni) Vám budú zaslané informáciee o ďalšom postupe (adresa autorizovaného servisného strediska, ktoré je najbližšie Vášmu bydlisku alebo iný postup doporučený naším predajcom).

3.) Pošlite tovar na určenú adresu spolu s popisom závady, záručným listom a dokladom o kúpe. Pri zasielaní tovaru prosím dbajte na správne zabalenie tovaru a použite tlmiaci materiál alebo správne výplne, aby sa tovar pri preprave nepoškodil.

Pri uplatňovaní reklamácie platia ustanovenia Obchodných podmienok a reklamačného poriadku.

POSTUP PRI REKLAMÁCII PRÁVNICKÉ OSOBY

Pokazil sa Vám výrobok, ktorý ste zakúpili na gamersgear.cz? Vieme, že toto je tá menej príjemná časť užívania Vášho tovaru a preto sme pre Vás pripravili tento obsah na ktorom nájdete všetky potrebné informácie pre čo najrýchlejšie vyriešenie Vašej reklamácie.

Tento postup sa vzťahuje na kupujúceho, ktorý nie je v zmysle všeobecných obchodných podmienok spotrebiteľom.

1. krok - Nájdite si autorizované servisné stredisko vo Vašom okolí:

2. krok - Kontakt servisného strediska

Servisné stredisko, ktoré ste práve vyhľadali, je autorizovaným partnerom výrobcu Vášho výrobku. Zároveň je jediným subjektom, ktorý dokáže odborne posúdiť a následne odstrániť závadu.
Aké doklady potrebujem na uplatnenie reklamácie?

U veľkých výrobkov ako sú napr. práčky a chladničky, sa obvikle pracovník autorizovaného servisného strediska po dohode dostaví do Vášho sídla, resp. miesta podnikani, táto skutočnosť je priamo závislá od zmluvných servisov jednotlivých značiek. Návštevu v mieste sídla resp. miesta podnikania neposkytujú automaticky všetky autorizované servisné strediská. U menších spotrebičov typu fén, MW rúra alebo DVD prehrávač je nutné výrobok doručiť na adresu servisného strediska.

3. krok - Riešenie a ukončenie Vašej reklamácie

Lehota na vybavenie reklamácie u kupujúceho, ktorý nie je fyzickou osobou nie je ohraničená zákonom, ako predajca sa však zaväzujeme dodržať lehotu 45 dní na vybavenie reklamácie. V tejto lehote Vám výrobok zadarmo, v rámci záručnej opravy, opraví alebo vystaví návrh na dobropis (v prípade neopraviteľnosti výrobku). V tomto prípade nám, prosím, originál návrhu na dobropis pošlite na naše reklamačné oddelenie, ktoré Vám obratom navrhne riešenie.

4. krok - Riešenie Vašej reklamácie, ak sa vo výbere nenachádza Vami požadované značka/výrobca

V tomto prípade uprednostňujete riešenie Vašej reklamácie prostredníctvom predajcu. Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup:

1.) Pošlite email na mailovú adresu: reklamace@gamersgear.cz, kde uvediete:

a.) typ výrobku
b.) jeho výrobné číslo
c.) číslo predajného dokladu
d.) popis závady

2.) Do 24 hodín (pracovné dni) Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe (adrese autorizovaného servisného strediska, ktoré je najbližšie Vášmu bydlisku alebo iný postup doporučený naším predajcom).

3.) Pošlite tovar na určenú adresu spolu s popisom závady, záručným listom a dokladom o kúpe. Pri zaslaní tovaru prosím dbajte na správne zabalenie tovaru a použite tlmiaci materiál alebo správne výplne, aby sa tovar pri preprave nepoškodil.

Pri uplatňovaní reklamácie platia ustanovenia Obchodných podmienok a reklamačného poriadku.

REKLAMAČNÝ PORIADOK (ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY, ZÁRUKA, REKLAMÁCIE)

1.) Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku. Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu, resp. budú kupujúcemu v prípade potreby poskytnuté na požiadanie prostredníctvom e-mailu.

2.) Na vybavovanie reklmácií sa vzťahuje platný Reklamačný poriadok uverejnený na internetovej stránke predajcu www.gamersgear.cz. Kupujúci zakliknutím políčka pred odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu súhlasí sním a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný ods. o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len !Zákon”).

3.) Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

4.) Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

5.) Kupujúci ma právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

6.) Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto chyby mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

7.) Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu so záručným listom a dokladom o zaplatení. 

Prev 1 2 3 Next

DOPRAVA ZDARMA

Prečo platit za dopravu, keď to nie je nnutné? Dobravu objednávok v hodnote 10.200 Kč a viac u nás máte zdarma.

Viac informácií

POTREBUJETE PORADIŤ?

V prípade že si neviete radi, skúste si prečítať najčastejšie riešenia Vašich problémov alebo sa obrátte na naše služby zákazníkom.

Viac informácií

BEZ SKRYTÍCH POPLATKOV

Jednáme s Vami na rovinu. Preto ceny, ktoré uvádzame na našom e-shope sú konečné. Neplatíte balné, a už vôbec neplatíte za platbu kartou.